Praktisk informasjon

Nedenfor finner du informasjon som er viktig å få med seg for elever og foresatte.

Generelt om undervisninga

 • Undervisninga man har meldt seg på er obligatorisk. Fravær skal meldes til egen lærer eller til kulturskolens administrasjon. Man kan melde fravær i etterkant. Ved mye ugyldig fravær kan kulturskolen si opp elevplassen.
 • Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolen i Sortland kommune.
 • Kulturskolen har sin hovedbase i Kulturfabrikken, og det meste av undervisningen foregår her. Undervisningen er desentralisert der hvor det er praktisk og økonomisk mulig.
 • Kulturskolen tar ikke ansvar for tapte klær eller utstyr. Ta verdisaker med inn på timene.

Timeplaner

 • Det meste av undervisninga foregår en gang i uka. Musikkelever avtaler spilletime i samarbeid med lærer ved oppstart av høstsemesteret. Elever som tas opp utenom hovedopptak har ikke denne muligheten. For elever på dans, kunst og teater fastsettes timeplanen av kulturskolen.
 • Vær oppmerksom på at timeplanen kan bli endret ved forberedelse til opptredener, ved lærers sykdom o.a.

Opptredener

 • Kulturskolen ønsker at elevene skal få anledning til å delta i ulike konserter, forestillinger, utstillinger og samspillsaktiviteter. Dette regnes som en viktig del av undervisninga. I forbindelse med dette må man regne med både noe foreldredeltakelse og endrede tider for oppmøte. Kulturskolen skal etter beste evne gi elever og foresatte beskjed om endringer i god tid. Fravær fra disse aktivitetene skal meldes på lik linje med fravær fra ordinær undervisning.
 • Vær særdeles oppmerksom på at generalprøve hører til opptredenen. Med mindre annet er spesielt avtalt med ansvarlig lærer, kan elever som ikke deltar på øvinger i forkant av opptredener, uansett årsak (!), ikke delta på selve opptredenen.

Informasjon

 • Viktig informasjon om hendelser og endringer i kulturskolen skjer som oftest skriftlig. Ved uforutsette endringer (f.eks sykdom e.a.) benytter kulturskolen sin SMS-tjeneste. For at dette skal fungere, er kulturskolen helt avhengige av til en hver tid å ha oppdatert kontaktinformasjon; riktig postadresse, epost og mobilnummer. Husk å gi beskjed til kulturskolen ved flytting.
 • Kulturskolen kan ikke ta ansvar for misforståelser e.a. som er følge av mangelfulle eller feilaktige kontaktopplysninger. Oftest vil dette gjelde adresse (både post og epost) og elevers skole- og klassetilhørighet. Dersom kulturskolen selv oppdager feil, endres selvsagt opplysningene.

Utmelding (oppsigelse)

 • En elevplass er gyldig til den sies opp skriftlig innen fristene – 1. juni (dersom man ønsker å slutte etter vårhalvåret) eller 1. desember (dersom man ønsker å slutte etter høsthalvåret). Man kan selvsagt også slutte innenfor semesteret, men man må da regne med å betale for fullt semester.
 • Skriftlig utmelding sendes: Sortland kulturskole, Postboks 117, 8401 Sortland. Foretrekker man å benytte epost, er adressen: kulturskolen@kulturfabrikkensortland.no. Kulturskolen tar ikke i mot oppsigelser via SMS.
  Oppsigelsen må inneholde informasjon om elevens navn, disiplin (fag) og fra hvilken dato utmeldingen gjelder.
newsletter-hr
gavekort-hr